Regulamin

Regulamin zakupów

Sklep Zaczytana Sówka należy do : Natalia Stala  ul. Edwarda Windakiewicza 8/7 32-700 Bochnia 

NIP: 619-197-34-02

REGON: 380186898 SŁOWNICZEK:  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.  Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Zaczytana Sówka dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych gadżetów do punktu odbioru zamówień.  Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)  Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  

§ 1. Warunki realizacji zamówienia  

Zamówienia można składać:  

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.     

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.  

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Zaczytaną Sówką  jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.  

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.  

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub jako wiadomość SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu komórkowego.  

§ 2. Ceny produktów  

1. Ceny na stronie Zaczytana Sówka  nie zawierają podatku VAT(zwolnienie z vat) i podawane są w złotych polskich.  

2. Ceny znajdujące się przy artykułach, nie zawierają kosztów dostawy.  

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Zaczytana Sówka w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze.  

§ 3. Modyfikacja zamówienia  

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.  

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt")  

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.  

§ 4. Formy płatności  

Zapłaty za zamówienia można dokonać:  

Gdy zamówienie ma być wysłane:  

1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.  

2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.  

3. Przelewem bankowym na konto: 46 1050 1445 1000 0097 0074 6796

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.  

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Zaczytaną Sówką  zapłaty za zamówienie.  

§ 5. Czas realizacji zamówień  

1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki.  W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia. 

2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji zaksięgowania środków na rachunku bankowym 

§ 6. Warunki reklamacji  Zaczytana Sówka zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.  

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt").  

Zaczytana Sówka  w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.  Warunki rozpatrzenia reklamacji:  

1. Należy odesłać wadliwy towar na adres:  

Zaczytana Sówka  

ul. Edwarda Windakiewicza 8/7 

32-700 Bochnia  

z dopiskiem "reklamacja".  

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Zaczytana Sówka  wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Zaczytana Sówka zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.  

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Zaczytaną Sówką przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru  

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zaczytaną Sówkę. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Zaczytana Sówka nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Zaczytaną Sówkę ).  

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na Zaczytanej Sówce na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Zaczytanej Sówki na adres: 

Zaczytana Sówka Natalia Stala 

ul. Edwarda Windakiewicza 8/7 

32-700 Bochnia  

z dopiskiem "zwrot".  

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. 

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez ZaczytanaSowka.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką. 

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Zaczytana Sówka prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1). 

5.Zaczytana Sówka  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Zaczytana Sówka  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Zaczytana Sówka zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe 

1. Rejestrując się w Zaczytana Sówka Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

§ 9. Postanowienia końcowe  

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Zaczytana Sówka. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Zaczytaną Sówką  oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.  

2. Obecność towarów na stronach Zaczytana Sówka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

§ 10. Obsługa płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

KONTO BANKOWE:
ING 46 1050 1445 1000 0097 0074 6796
Zaczytana Sówka Natalia Stala
Ul. Edwarda Windakiewicz 8/7
32-700 Bochnia


Załącznik 1 w formacie docx

Załącznik 1 w formacie pdf

Załączniik 2 w formacie docx

Załącznik 2 w formacie pdf


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów